Hírek

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 1. A játék időtartama

A nyereményjátékra jelentkezni 2021.04.28-tól 2021.05.14.-ig lehetséges. A sorsolásra 2021. 05.15. -én 6:30 – 19:00 -ig sor kerül.

 1. A játék menete

A Nyereményjáték a SUP Bérlés Szigetköz facebook oldal nyereményjáték 2021.04.28-án megjelent eredeti posztnál zajlik.

A játékra jelentkezni a fent megjelölt Facebook poszt alá történő kommenteléssel lehetséges.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után 2 db nyereményt sorsolnak ki a résztvevők között.
Nyeremények:
-1 db Acca és Zokni felfedezi a Szigetközt mesekönyv
-1 db két főre szóló fél napos SUP bérlés utalvány

A nyertesek véletlenszerű sorsolással lesznek kiválasztva, és a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben értesíti a Szervező.

Az értesítést követően a nyertesnek 2 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. És a nyeremény átadásának helyét,időpontját leegyeztetni.

A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől.
Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy a Szervező Facebook oldalán/csoportjába egy adott poszt vagy komment formájában a Játékos személyes profilját betagelje/megjeleníthesse.

 1. Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.

 1. A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (hozzászólás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.
Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a SUP Bérlés Szigetköz oldal, mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját mint személyes adatait kezelje.
A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.
Kezelt adatok köre: név, lakcím.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény), valamint a GDPR-nak megfelelően, bizalmasan kezeli.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Darnózseli,2021.04.28.

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

 1. A játék időtartama

A nyereményjátékra jelentkezni 2021.04.29-től 2021.05.14.-ig lehetséges. A sorsolásra 2021. 05.15. -én 6:30 – 19:00 -ig sor kerül.

 1. A játék menete

A Nyereményjáték a SUP Bérlés Szigetköz facebook oldal nyereményjáték 2021.04.29.-én megjelent eredeti posztnál zajlik.

A játékra jelentkezni a fent megjelölt Facebook poszt alá történő kommenteléssel lehetséges.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után 2 db nyereményt sorsolnak ki a résztvevők között.
Nyeremények:
-1 db Acca és Zokni felfedezi a Szigetközt mesekönyv
-1 db két főre szóló fél napos SUP bérlés utalvány

A nyertesek véletlenszerű sorsolással lesznek kiválasztva, és a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben értesíti a Szervező.

Az értesítést követően a nyertesnek 2 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. És a nyeremény átadásának helyét,időpontját leegyeztetni.

A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől.
Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy a Szervező Facebook oldalán/csoportjába egy adott poszt vagy komment formájában a Játékos személyes profilját betagelje/megjeleníthesse.

 1. Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik.

 1. A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (hozzászólás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.
Kezelt adatok köre: név, Facebook profil.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a SUP Bérlés Szigetköz oldal, mint adatkezelő az Ön nevét és Facebook profilját mint személyes adatait kezelje.
A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.
Kezelt adatok köre: név, lakcím.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása. Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Adatkezelő a sorsolás lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény), valamint a GDPR-nak megfelelően, bizalmasan kezeli.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja.

A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Darnózseli,2021.04.28.

Mesekönyv a Szigetközről?

Mesekönyv a Szigetközről?

Első látásra is sokkal több annál!

Gecsei Ádám és Gondár Flóra fantasztikus dolgot alkotott nekünk Szigetközieknek, és nektek, akik szeretnétek megismerni Szigetközt.

Nem csupán egy esti mese, hanem érdekes, és hasznos útitárs egy garantáltan emlékezetes családi kiránduláson. Izgalmas kalandtúrára invitálja az olvasót csodálatos Szigetközünkbe. Megismertet számos itt honos védett növény és állatfajjal, amelyeket a családi kalandtúra során a gyermekek maguk kereshetnek fel a könyvhöz tartozó térkép és zseblexikon segítségével, és pipálhatnak ki a könyv hátuljában. Szigetközünk rengeteg csodás titkot rejt.A könyv segítségével bepillanthattok az aranymosás titkaiba, megtudhatjátok például miért, és hol emeltek szobrot a krumplibogárnak, valamint hol élnek medúzák a Dunában. Na de több titkot nem is szeretnék elárulni. Gyertek, fedezzük fel együtt! 

Na jó, még egyet elárulok: Mi jártunk már SUP- al ott, ahol a medúzák élnek! 😉

A könyvről bővebben a www.accaeszokni.hu oldalon olvashattok, valamint beszerezni is itt tudjátok.